BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 김정은이가 중공에 간 까닦은?

관리자님 | 2019.01.09 | 조회 410
코리아당
날마다브리핑룸
20190108

특급비밀, 김정은, 시진핑에 결단 촉구!

☆김정은왈ᆢ
"이미 전에 말한대로 우린 남한을 접수했다. 
중앙ㆍ지방정부, 국회,군,경,검,법,언방여,학,시민정당단체 기업 모두 우리사람으로 다 채웠다. 
민간인과 일부 태극기부대도 일부 접수가 끝났다, 
대략 3일~6일내 적화통일 끝난다. 
1개월~3개월이면 완전통일이 가능하다,
이와중에 인적ㆍ물적 피해는 남한 반동분자 처단으로 최소 1만명에서 최대 10만명이다.
미군도 1주일이면 접수가 가능하다."

☆시진핑ᆢ
"그래서 우리가 할 일, 우리가 얻는게 무엇인가"

☆김정은ᆢ
" 미국과 유엔을 막아달라 1주일~1개월만 강력하게 막아달라"
 "그러면 너희들이 달라는 것 다주겠다"

☆시진핑ᆢ
"삼성전자, 현대중공업, 한화테크윈 등등이다.
" 좀더 실무진이 의논케 해보자.
간단한 문제가 아니다, 이번엔 구체적인 작전과 전술을 얘기해보자"

☆김정은 ᆢ 
"더이상 시간을 끌지말라, 미국 요구에 우리가 응한다면
당신들의 소유 핵실험장과 핵무기가 들통 날 수 밖에  없다"
"더이상 시간이 없다" "결단을 해라"
(중략)
twitter facebook google+
207개 (1/4페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
115
2019.09.09 19:13
관리자님
136
2019.08.07 11:19
관리자님
152
2019.07.14 08:49
관리자님
137
2019.07.14 08:43
관리자님
152
2019.07.14 08:40
관리자님
127
2019.07.14 08:34
관리자님
139
2019.07.14 08:31
관리자님
142
2019.07.14 08:21
관리자님
139
2019.07.14 08:17
관리자님
132
2019.07.14 08:04
관리자님
253
2019.05.21 06:37
관리자님
252
2019.05.01 07:48
관리자님
264
2019.05.01 07:35
관리자님
240
2019.05.01 07:16
관리자님
247
2019.05.01 07:15
관리자님
304
2019.03.26 02:48
관리자님
337
2019.03.01 10:04
관리자님
346
2019.02.20 08:43
관리자님
337
2019.02.17 10:33
관리자님
341
2019.02.17 10:29
관리자님
348
2019.02.17 10:21
관리자님
394
2019.01.31 00:14
관리자님
421
2019.01.11 09:52
관리자님
428
2019.01.09 10:03
관리자님
411
2019.01.09 09:59
관리자님
423
2018.12.29 08:42
관리자님
447
2018.12.24 10:20
관리자님
439
2018.12.24 02:27
관리자님
484
2018.12.16 10:01
관리자님
444
2018.12.16 09:47
관리자님
473
2018.12.13 10:39
관리자님
450
2018.12.13 10:17
관리자님
457
2018.12.13 10:09
관리자님
449
2018.12.13 10:03
관리자님
465
2018.12.13 09:57
관리자님
460
2018.12.13 09:54
관리자님
461
2018.12.13 09:46
관리자님
505
2018.11.19 14:34
관리자님
499
2018.10.31 18:11
관리자님
529
2018.10.25 17:03
관리자님
521
2018.10.25 09:31
관리자님
526
2018.10.25 09:27
관리자님
563
2018.09.27 07:05
관리자님
562
2018.09.21 11:44
관리자님
640
2018.08.14 08:20
관리자님
617
2018.08.14 08:17
관리자님
621
2018.08.14 08:11
관리자님
626
2018.08.14 08:07
관리자님
620
2018.08.14 08:00
관리자님
814
2018.08.14 07:53
관리자님
792
2018.06.15 03:41
관리자님
762
2018.06.15 03:39
관리자님
783
2018.06.13 06:42
관리자님
788
2018.06.12 08:06
관리자님
803
2018.06.10 08:58
관리자님
751
2018.06.10 08:51
관리자님
784
2018.06.08 10:04
관리자님
856
2018.06.07 11:42
관리자님
806
2018.06.03 18:49
관리자님
790
2018.05.29 11:51
관리자님
793
2018.05.29 11:41
관리자님
797
2018.05.27 09:50
관리자님
807
2018.05.18 05:33
관리자님
828
2018.04.28 14:13
관리자님
821
2018.04.28 04:38
관리자님
918
2018.03.13 23:46
관리자님
954
2018.03.13 11:06
관리자님
906
2018.03.11 20:13
관리자님
1018
2017.07.22 10:35
관리자님
1030
2017.07.22 10:33
관리자님
1156
2017.05.11 00:37
관리자님
1062
2017.04.23 07:22
관리자님
1117
2017.04.22 05:57
관리자님
1128
2017.04.16 11:57
관리자님
1055
2017.04.15 12:59
관리자님
1083
2017.04.14 11:31
관리자님
1058
2017.04.14 11:29
관리자님
1094
2017.04.13 07:43
관리자님
1859
2017.03.31 16:05
관리자님
1298
2016.12.10 11:29
관리자님
1263
2016.12.10 11:29
관리자님
1220
2016.11.29 05:10
관리자님
1194
2016.11.28 09:20
관리자님
1238
2016.11.18 23:32
관리자님
1230
2016.11.18 23:30
관리자님
1251
2016.11.18 23:28
관리자님
1272
2016.11.14 22:19
관리자님
1312
2016.11.13 02:38
관리자님
1250
2016.11.12 17:02
관리자님
1260
2016.11.11 20:05
관리자님
1248
2016.11.11 11:21
관리자님
1268
2016.11.10 05:06
관리자님
1365
2016.11.08 13:54
관리자님
1261
2016.11.05 04:00
관리자님
1228
2016.11.05 03:22
관리자님
1257
2016.10.30 20:44
관리자님
1278
2016.10.28 00:32
관리자님
1285
2016.10.14 02:15
관리자님
1242
2016.10.13 20:56
관리자님
1270
2016.10.12 11:59
관리자님
1272
2016.10.12 11:53
관리자님
1580
2016.05.12 08:34
관리자님
1440
2016.04.21 08:51
관리자님
107
2019.07.14 08:57
관리자님
114
2019.07.14 08:38
관리자님
100
2019.07.14 08:14
관리자님
206
2019.05.21 06:35
관리자님
487
2018.08.14 08:15
관리자님
1110
2016.09.07 08:06
관리자님
1241
2016.08.31 14:28
관리자님
1073
2016.08.26 18:52
관리자님
1102
2016.08.26 04:56
관리자님
1074
2016.08.18 12:56
관리자님
1054
2016.08.10 08:32
관리자님
1054
2016.08.05 01:30
관리자님
1077
2016.08.05 01:25
관리자님
1210
2016.08.05 01:15
관리자님
1130
2016.07.30 09:51
관리자님
1076
2016.07.30 09:47
관리자님
973
2016.07.17 06:19
관리자님
990
2016.07.16 19:28
관리자님
985
2016.07.15 02:15