BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 김정은이가 중공에 간 까닦은?

관리자님 | 2019.01.09 | 조회 1390
코리아당
날마다브리핑룸
20190108

특급비밀, 김정은, 시진핑에 결단 촉구!

☆김정은왈ᆢ
"이미 전에 말한대로 우린 남한을 접수했다. 
중앙ㆍ지방정부, 국회,군,경,검,법,언방여,학,시민정당단체 기업 모두 우리사람으로 다 채웠다. 
민간인과 일부 태극기부대도 일부 접수가 끝났다, 
대략 3일~6일내 적화통일 끝난다. 
1개월~3개월이면 완전통일이 가능하다,
이와중에 인적ㆍ물적 피해는 남한 반동분자 처단으로 최소 1만명에서 최대 10만명이다.
미군도 1주일이면 접수가 가능하다."

☆시진핑ᆢ
"그래서 우리가 할 일, 우리가 얻는게 무엇인가"

☆김정은ᆢ
" 미국과 유엔을 막아달라 1주일~1개월만 강력하게 막아달라"
 "그러면 너희들이 달라는 것 다주겠다"

☆시진핑ᆢ
"삼성전자, 현대중공업, 한화테크윈 등등이다.
" 좀더 실무진이 의논케 해보자.
간단한 문제가 아니다, 이번엔 구체적인 작전과 전술을 얘기해보자"

☆김정은 ᆢ 
"더이상 시간을 끌지말라, 미국 요구에 우리가 응한다면
당신들의 소유 핵실험장과 핵무기가 들통 날 수 밖에  없다"
"더이상 시간이 없다" "결단을 해라"
(중략)
twitter facebook google+
268개 (3/6페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
41
2021.04.06 07:47
관리자님
44
2021.04.05 13:01
관리자님
66
2021.04.03 05:09
관리자님
67
2021.03.29 21:55
관리자님
127
2021.03.11 06:58
관리자님
135
2021.02.18 05:32
관리자님
264
2021.01.10 11:13
관리자님
272
2021.01.10 10:55
관리자님
314
2021.01.10 10:53
관리자님
268
2021.01.10 10:38
관리자님
324
2020.12.18 13:04
관리자님
345
2020.11.24 12:42
관리자님
133
2020.11.24 12:32
관리자님
385
2020.11.04 03:42
관리자님
496
2020.08.31 18:59
관리자님
733
2020.06.29 02:44
관리자님
708
2020.06.23 20:43
관리자님
905
2020.04.25 07:42
관리자님
820
2020.04.20 10:44
관리자님
949
2020.04.19 11:22
관리자님
990
2020.03.14 12:42
관리자님
1022
2020.03.14 11:02
관리자님
942
2020.02.28 08:05
관리자님
944
2020.02.24 20:45
관리자님
1040
2020.02.17 01:44
관리자님
1014
2020.02.16 10:16
관리자님
921
2020.02.15 01:18
관리자님
151
2020.02.13 08:03
관리자님
962
2020.02.12 11:32
관리자님
1076
2020.02.09 20:18
관리자님
964
2020.01.27 10:29
관리자님
1150
2019.09.09 19:13
관리자님
1141
2019.08.07 11:19
관리자님
1192
2019.07.14 08:49
관리자님
1199
2019.07.14 08:43
관리자님
1168
2019.07.14 08:40
관리자님
1006
2019.07.14 08:38
관리자님
1109
2019.07.14 08:34
관리자님
1120
2019.07.14 08:31
관리자님
1120
2019.07.14 08:21
관리자님
1138
2019.07.14 08:17
관리자님
1110
2019.07.14 08:04
관리자님
1290
2019.05.21 06:37
관리자님
1255
2019.05.01 07:48
관리자님
1261
2019.05.01 07:35
관리자님
1212
2019.05.01 07:16
관리자님
1231
2019.05.01 07:15
관리자님
1270
2019.03.26 02:48
관리자님
1318
2019.03.01 10:04
관리자님
1390
2019.02.20 08:43
관리자님
1306
2019.02.17 10:33
관리자님
1326
2019.02.17 10:29
관리자님
1360
2019.02.17 10:21
관리자님
1417
2019.01.31 00:14
관리자님
1432
2019.01.11 09:52
관리자님
1422
2019.01.09 10:03
관리자님
1391
2019.01.09 09:59
관리자님
1374
2018.12.29 08:42
관리자님
1459
2018.12.24 10:20
관리자님
1428
2018.12.24 02:27
관리자님
1540
2018.12.16 10:01
관리자님
1428
2018.12.16 09:47
관리자님
1462
2018.12.13 10:39
관리자님
1418
2018.12.13 10:17
관리자님
1476
2018.12.13 10:09
관리자님
1436
2018.12.13 10:03
관리자님
1582
2018.12.13 09:57
관리자님
1475
2018.12.13 09:54
관리자님
1493
2018.12.13 09:46
관리자님
1510
2018.11.19 14:34
관리자님
1447
2018.10.31 18:11
관리자님
1519
2018.10.25 17:03
관리자님
1521
2018.10.25 09:33
관리자님
1538
2018.10.25 09:31
관리자님
1501
2018.10.25 09:27
관리자님
1533
2018.09.27 07:05
관리자님
1548
2018.09.21 11:44
관리자님
1604
2018.08.14 08:20
관리자님
1626
2018.08.14 08:17
관리자님
1605
2018.08.14 08:11
관리자님
1652
2018.08.14 08:07
관리자님
1572
2018.08.14 08:00
관리자님
1952
2018.08.14 07:53
관리자님
1878
2018.06.15 03:41
관리자님
1766
2018.06.15 03:39
관리자님
1811
2018.06.13 06:42
관리자님
1830
2018.06.12 08:06
관리자님
1915
2018.06.10 08:58
관리자님
1775
2018.06.10 08:51
관리자님
1820
2018.06.08 10:04
관리자님
2010
2018.06.07 11:42
관리자님
1847
2018.06.03 18:49
관리자님
1789
2018.05.29 11:51
관리자님
1770
2018.05.29 11:41
관리자님
1818
2018.05.27 09:50
관리자님
1835
2018.05.18 05:33
관리자님
1947
2018.04.28 14:13
관리자님
1850
2018.04.28 04:38
관리자님
1902
2018.03.13 23:46
관리자님
2096
2018.03.13 11:06
관리자님
1942
2018.03.11 20:13
관리자님
2021
2017.07.22 10:35
관리자님
2116
2017.07.22 10:33
관리자님
2328
2017.05.11 00:37
관리자님
2046
2017.04.23 07:22
관리자님
2183
2017.04.22 05:57
관리자님
2193
2017.04.16 11:57
관리자님
2056
2017.04.15 12:59
관리자님
2143
2017.04.14 11:31
관리자님
2043
2017.04.14 11:29
관리자님
2137
2017.04.13 07:43
관리자님
3051
2017.03.31 16:05
관리자님
2382
2016.12.10 11:29
관리자님
1504
2016.09.17 10:13
관리자님
1312
2016.09.07 08:06
관리자님
1484
2016.08.31 14:28
관리자님
1277
2016.08.26 18:52
관리자님
1339
2016.08.26 04:56
관리자님
1295
2016.08.18 12:56
관리자님
1273
2016.08.10 08:32
관리자님
1239
2016.08.05 01:30
관리자님
1277
2016.08.05 01:25
관리자님
1438
2016.08.05 01:15
관리자님
1336
2016.07.30 09:51
관리자님
1257
2016.07.30 09:47
관리자님
1171
2016.07.17 06:19
관리자님
1161
2016.07.16 19:28
관리자님
1165
2016.07.15 02:15
관리자님
1108
2016.07.15 02:10
관리자님
1127
2016.07.15 02:07
관리자님
1107
2016.07.15 02:04