BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 김정은이가 중공에 간 까닦은?

관리자님 | 2019.01.09 | 조회 655
코리아당
날마다브리핑룸
20190108

특급비밀, 김정은, 시진핑에 결단 촉구!

☆김정은왈ᆢ
"이미 전에 말한대로 우린 남한을 접수했다. 
중앙ㆍ지방정부, 국회,군,경,검,법,언방여,학,시민정당단체 기업 모두 우리사람으로 다 채웠다. 
민간인과 일부 태극기부대도 일부 접수가 끝났다, 
대략 3일~6일내 적화통일 끝난다. 
1개월~3개월이면 완전통일이 가능하다,
이와중에 인적ㆍ물적 피해는 남한 반동분자 처단으로 최소 1만명에서 최대 10만명이다.
미군도 1주일이면 접수가 가능하다."

☆시진핑ᆢ
"그래서 우리가 할 일, 우리가 얻는게 무엇인가"

☆김정은ᆢ
" 미국과 유엔을 막아달라 1주일~1개월만 강력하게 막아달라"
 "그러면 너희들이 달라는 것 다주겠다"

☆시진핑ᆢ
"삼성전자, 현대중공업, 한화테크윈 등등이다.
" 좀더 실무진이 의논케 해보자.
간단한 문제가 아니다, 이번엔 구체적인 작전과 전술을 얘기해보자"

☆김정은 ᆢ 
"더이상 시간을 끌지말라, 미국 요구에 우리가 응한다면
당신들의 소유 핵실험장과 핵무기가 들통 날 수 밖에  없다"
"더이상 시간이 없다" "결단을 해라"
(중략)
twitter facebook google+
240개 (4/6페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
21
2020.06.29 02:44
관리자님
24
2020.06.23 20:43
관리자님
116
2020.04.25 07:42
관리자님
118
2020.04.20 10:44
관리자님
145
2020.04.19 11:22
관리자님
230
2020.03.14 12:42
관리자님
229
2020.03.14 11:02
관리자님
231
2020.02.28 08:05
관리자님
224
2020.02.24 20:45
관리자님
256
2020.02.17 01:44
관리자님
255
2020.02.16 10:16
관리자님
170
2020.02.15 01:18
관리자님
233
2020.02.12 11:32
관리자님
234
2020.02.09 20:18
관리자님
233
2020.01.27 10:29
관리자님
405
2019.09.09 19:13
관리자님
395
2019.08.07 11:19
관리자님
440
2019.07.14 08:49
관리자님
413
2019.07.14 08:43
관리자님
409
2019.07.14 08:40
관리자님
283
2019.07.14 08:38
관리자님
369
2019.07.14 08:34
관리자님
388
2019.07.14 08:31
관리자님
392
2019.07.14 08:21
관리자님
379
2019.07.14 08:17
관리자님
388
2019.07.14 08:04
관리자님
542
2019.05.21 06:37
관리자님
508
2019.05.01 07:48
관리자님
512
2019.05.01 07:35
관리자님
469
2019.05.01 07:16
관리자님
486
2019.05.01 07:15
관리자님
539
2019.03.26 02:48
관리자님
584
2019.03.01 10:04
관리자님
605
2019.02.20 08:43
관리자님
569
2019.02.17 10:33
관리자님
588
2019.02.17 10:29
관리자님
595
2019.02.17 10:21
관리자님
653
2019.01.31 00:14
관리자님
673
2019.01.11 09:52
관리자님
677
2019.01.09 10:03
관리자님
656
2019.01.09 09:59
관리자님
658
2018.12.29 08:42
관리자님
682
2018.12.24 10:20
관리자님
673
2018.12.24 02:27
관리자님
741
2018.12.16 10:01
관리자님
685
2018.12.16 09:47
관리자님
724
2018.12.13 10:39
관리자님
684
2018.12.13 10:17
관리자님
705
2018.12.13 10:09
관리자님
679
2018.12.13 10:03
관리자님
713
2018.12.13 09:57
관리자님
712
2018.12.13 09:54
관리자님
710
2018.12.13 09:46
관리자님
757
2018.11.19 14:34
관리자님
728
2018.10.31 18:11
관리자님
778
2018.10.25 17:03
관리자님
759
2018.10.25 09:31
관리자님
763
2018.10.25 09:27
관리자님
804
2018.09.27 07:05
관리자님
802
2018.09.21 11:44
관리자님
879
2018.08.14 08:20
관리자님
864
2018.08.14 08:17
관리자님
878
2018.08.14 08:11
관리자님
870
2018.08.14 08:07
관리자님
850
2018.08.14 08:00
관리자님
1142
2018.08.14 07:53
관리자님
1064
2018.06.15 03:41
관리자님
1022
2018.06.15 03:39
관리자님
1024
2018.06.13 06:42
관리자님
1045
2018.06.12 08:06
관리자님
1066
2018.06.10 08:58
관리자님
1015
2018.06.10 08:51
관리자님
1045
2018.06.08 10:04
관리자님
1145
2018.06.07 11:42
관리자님
1058
2018.06.03 18:49
관리자님
1035
2018.05.29 11:51
관리자님
1042
2018.05.29 11:41
관리자님
1044
2018.05.27 09:50
관리자님
1063
2018.05.18 05:33
관리자님
1078
2018.04.28 14:13
관리자님
1076
2018.04.28 04:38
관리자님
1167
2018.03.13 23:46
관리자님
1263
2018.03.13 11:06
관리자님
1159
2018.03.11 20:13
관리자님
1258
2017.07.22 10:35
관리자님
1284
2017.07.22 10:33
관리자님
1440
2017.05.11 00:37
관리자님
1304
2017.04.23 07:22
관리자님
1392
2017.04.22 05:57
관리자님
1433
2017.04.16 11:57
관리자님
1315
2017.04.15 12:59
관리자님
1343
2017.04.14 11:31
관리자님
1307
2017.04.14 11:29
관리자님
1340
2017.04.13 07:43
관리자님
2174
2017.03.31 16:05
관리자님
1546
2016.12.10 11:29
관리자님
836
2016.05.26 19:29
관리자님
841
2016.05.22 02:58
관리자님
913
2016.05.22 02:44
관리자님
853
2016.05.22 02:31
관리자님
881
2016.05.22 02:26
관리자님
828
2016.05.16 11:05
관리자님
1043
2016.05.16 11:00
관리자님
873
2016.05.16 00:54
관리자님
1722
2016.05.12 08:34
관리자님
886
2016.05.10 08:36