BCIS
NEW'S-K 칼럼

날마다 브리핑룸

공지 김정은이가 중공에 간 까닦은?

관리자님 | 2019.01.09 | 조회 620
코리아당
날마다브리핑룸
20190108

특급비밀, 김정은, 시진핑에 결단 촉구!

☆김정은왈ᆢ
"이미 전에 말한대로 우린 남한을 접수했다. 
중앙ㆍ지방정부, 국회,군,경,검,법,언방여,학,시민정당단체 기업 모두 우리사람으로 다 채웠다. 
민간인과 일부 태극기부대도 일부 접수가 끝났다, 
대략 3일~6일내 적화통일 끝난다. 
1개월~3개월이면 완전통일이 가능하다,
이와중에 인적ㆍ물적 피해는 남한 반동분자 처단으로 최소 1만명에서 최대 10만명이다.
미군도 1주일이면 접수가 가능하다."

☆시진핑ᆢ
"그래서 우리가 할 일, 우리가 얻는게 무엇인가"

☆김정은ᆢ
" 미국과 유엔을 막아달라 1주일~1개월만 강력하게 막아달라"
 "그러면 너희들이 달라는 것 다주겠다"

☆시진핑ᆢ
"삼성전자, 현대중공업, 한화테크윈 등등이다.
" 좀더 실무진이 의논케 해보자.
간단한 문제가 아니다, 이번엔 구체적인 작전과 전술을 얘기해보자"

☆김정은 ᆢ 
"더이상 시간을 끌지말라, 미국 요구에 우리가 응한다면
당신들의 소유 핵실험장과 핵무기가 들통 날 수 밖에  없다"
"더이상 시간이 없다" "결단을 해라"
(중략)
twitter facebook google+
238개 (1/6페이지)
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
관리자님
88
2020.04.25 07:42
관리자님
86
2020.04.20 10:44
관리자님
109
2020.04.19 11:22
관리자님
195
2020.03.14 12:42
관리자님
191
2020.03.14 11:02
관리자님
193
2020.02.28 08:05
관리자님
193
2020.02.24 20:45
관리자님
225
2020.02.17 01:44
관리자님
229
2020.02.16 10:16
관리자님
139
2020.02.15 01:18
관리자님
203
2020.02.12 11:32
관리자님
207
2020.02.09 20:18
관리자님
201
2020.01.27 10:29
관리자님
370
2019.09.09 19:13
관리자님
359
2019.08.07 11:19
관리자님
408
2019.07.14 08:49
관리자님
377
2019.07.14 08:43
관리자님
375
2019.07.14 08:40
관리자님
252
2019.07.14 08:38
관리자님
330
2019.07.14 08:34
관리자님
353
2019.07.14 08:31
관리자님
357
2019.07.14 08:21
관리자님
346
2019.07.14 08:17
관리자님
350
2019.07.14 08:04
관리자님
500
2019.05.21 06:37
관리자님
475
2019.05.01 07:48
관리자님
475
2019.05.01 07:35
관리자님
443
2019.05.01 07:16
관리자님
448
2019.05.01 07:15
관리자님
506
2019.03.26 02:48
관리자님
555
2019.03.01 10:04
관리자님
577
2019.02.20 08:43
관리자님
534
2019.02.17 10:33
관리자님
551
2019.02.17 10:29
관리자님
554
2019.02.17 10:21
관리자님
620
2019.01.31 00:14
관리자님
639
2019.01.11 09:52
관리자님
643
2019.01.09 10:03
관리자님
621
2019.01.09 09:59
관리자님
625
2018.12.29 08:42
관리자님
651
2018.12.24 10:20
관리자님
639
2018.12.24 02:27
관리자님
701
2018.12.16 10:01
관리자님
651
2018.12.16 09:47
관리자님
685
2018.12.13 10:39
관리자님
649
2018.12.13 10:17
관리자님
675
2018.12.13 10:09
관리자님
648
2018.12.13 10:03
관리자님
678
2018.12.13 09:57
관리자님
679
2018.12.13 09:54
관리자님
674
2018.12.13 09:46
관리자님
724
2018.11.19 14:34
관리자님
699
2018.10.31 18:11
관리자님
742
2018.10.25 17:03
관리자님
730
2018.10.25 09:31
관리자님
730
2018.10.25 09:27
관리자님
773
2018.09.27 07:05
관리자님
770
2018.09.21 11:44
관리자님
846
2018.08.14 08:20
관리자님
832
2018.08.14 08:17
관리자님
845
2018.08.14 08:11
관리자님
836
2018.08.14 08:07
관리자님
820
2018.08.14 08:00
관리자님
1103
2018.08.14 07:53
관리자님
1028
2018.06.15 03:41
관리자님
988
2018.06.15 03:39
관리자님
994
2018.06.13 06:42
관리자님
1010
2018.06.12 08:06
관리자님
1032
2018.06.10 08:58
관리자님
984
2018.06.10 08:51
관리자님
1004
2018.06.08 10:04
관리자님
1099
2018.06.07 11:42
관리자님
1029
2018.06.03 18:49
관리자님
999
2018.05.29 11:51
관리자님
1010
2018.05.29 11:41
관리자님
1013
2018.05.27 09:50
관리자님
1030
2018.05.18 05:33
관리자님
1044
2018.04.28 14:13
관리자님
1045
2018.04.28 04:38
관리자님
1135
2018.03.13 23:46
관리자님
1228
2018.03.13 11:06
관리자님
1122
2018.03.11 20:13
관리자님
1226
2017.07.22 10:35
관리자님
1253
2017.07.22 10:33
관리자님
1400
2017.05.11 00:37
관리자님
1271
2017.04.23 07:22
관리자님
1355
2017.04.22 05:57
관리자님
1390
2017.04.16 11:57
관리자님
1279
2017.04.15 12:59
관리자님
1304
2017.04.14 11:31
관리자님
1270
2017.04.14 11:29
관리자님
1310
2017.04.13 07:43
관리자님
2136
2017.03.31 16:05
관리자님
1513
2016.12.10 11:29
관리자님
34
2020.04.19 22:55
관리자님
106
2020.03.05 08:20
관리자님
89
2020.03.05 07:38
관리자님
122
2020.02.13 08:03
관리자님
200
2019.07.14 08:57
관리자님
202
2019.07.14 08:14
관리자님
342
2019.05.21 06:35
관리자님
584
2018.08.14 08:15
관리자님
1005
2018.05.25 20:18
관리자님
1333
2016.11.29 05:10
관리자님
1305
2016.11.28 09:20
관리자님
1342
2016.11.18 23:32
관리자님
1337
2016.11.18 23:30
관리자님
1380
2016.11.18 23:28
관리자님
1376
2016.11.14 22:19
관리자님
1424
2016.11.13 02:38
관리자님
1363
2016.11.12 17:02
관리자님
1393
2016.11.11 20:05
관리자님
1374
2016.11.11 11:21